Algemene voorwaarden

Wij willen graag dat je precies weet onder welke voorwaarden wij tickets verkopen en leveren aan jou. Met onze Algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten wij en onze klanten hebben. Met deze algemene voorwaarden willen wij voorkomen dat er voor onze klanten onduidelijkheden zijn.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • DAGTICKETS: de aanbieder van toegangstickets
 • GEBRUIKER: de afnemer van toegangstickets
Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 • 2.1: Deze voorwaarden gelden voor alle diensten die aangeboden worden door DAGTICKETS tenzij uitdrukkelijk van deze voorwaarden afgeweken wordt.
 • 2.2: Het gebruik van de gekochte tickets is onderhevig aan de voorwaarden van de bezoekende partij zoals het attractiepark of de dierentuin. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij de desbetreffende partij.
Artikel 3: Beschikbaarheid van de tickets
 • 3.1: De tickets aangeboden op de sites van DAGTICKETS zijn vrijblijvend en zijn beperkt in beschikbaarheid.
 • 3.2: Elk ticket heeft een beperkte geldigheidsduur of geldigheidsdag. DAGTICKETS zal deze geldigheidsduur of geldigheidsdag duidelijk vermelden zowel op de website als op de tickets. De tickets verliezen hun geldigheid na het verstrijken van de geldigheidsduur.
 • 3.3: Indien sprake is van geldigheidsduur mag de GEBRUIKERbinnen de geldigheidsduur een eigen bezoekdag kiezen. De tickets zijn echter alleen bruikbaar tijdens normale openingstijden van het park.
Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
 • 4.1: GEBRUIKER zal via de sites van DAGTICKETS een bestelling plaatsen waarbij direct de totaalsom van de bestelling te zien is.
 • 4.2: De tickets worden pas geleverd als de betaling door GEBRUIKER volledig en succesvol is afgerond.
 • 4.3: Tickets worden altijd digitaal aangeleverd. GEBRUIKER krijgt een e-mailbericht met daarin de tickets als PDF bijlage toegevoegd. GEBRUIKER dient zelf te zorgen voor het tonen van de tickets aan de kassa van desbetreffende attractie.
 • 4.4: GEBRUIKER is verplicht om de ontvangen tickets veilig te bewaren en niet te verspreiden. Bij verspreiding van de tickets bestaat er een kans dat de tickets ongeldig verklaard worden en is er geen sprake van enige vorm van restitutie.
 • 4.5: Indien GEBRUIKER na bestelling geen e-mailbericht ontvangen heeft kan de GEBRUIKER contact opnemen met DAGTICKETS. DAGTICKETS zal GEBRUIKER helpen met het ontvangen van de tickets. DAGTICKETS kan niet verantwoordelijk zijn voor het correct afleveren van het e-mailbericht maar zal wel een bewijs van verzending kunnen versturen naar GEBRUIKER.
 • 4.6: DAGTICKETS is gerechtigd een bestelling binnen drie werkdagen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Eventueel betaalde bedragen worden teruggestort op een rekening van GEBRUIKER.
Artikel 5: Betalen en prijzen
 • 5.1: Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, belastingen en servicekosten.
 • 5.2: DAGTICKETS heeft het uitdrukkelijke recht om de prijzen van tickets te wijzigen. Indien een bepaalde actie beperkt beschikbaar is heeft DAGTICKETS het recht om, zodra de actie niet meer beschikbaar is, dezelfde tickets aan te bieden tegen een hogere prijs. GEBRUIKER kan geen beroep doen op een eerdere, lagere prijs.
 • 5.3: De betaling van tickets geschied via één van de betaalmethoden aangeboden op de websites.
 • 5.4: Bij een niet volledige betaling vervalt het recht op de tickets en dient GEBRUIKER de tickets opnieuw te bestellen.
 • 5.5: Een bestelprocedure mag maximaal 30 minuten duren. Na het verstrijken van deze 30 minuten worden de tickets verwijderd van de bestelling en dient de GEBRUIKER de bestelling opnieuw te starten.
Artikel 6: Herroepingsrecht
 • 6.1: Als GEBRUIKER van DAGTICKETS kan in bepaalde gevallen aanspraak maken op het herroepingsrecht zoals omschreven in de Nederlandse wet. Dit houdt in dat de overeenkomst die tot stand is gekomen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen geannuleerd kan worden.
 • 6.2: Wanneer GEBRUIKER aanspraak wil maken op het herroepingsrecht dient GEBRUIKER dit binnen 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst aan DAGTICKETS kenbaar te maken.
 • 6.3: DAGTICKETS verplicht zich om het herroepingsrecht binnen 14 dagen nadat dit kenbaar is gemaakt door GEBRUIKER af te handelen.
 • 6.4: Wanneer voor GEBRUIKER het herroepingsrecht van toepassing is, zal DAGTICKETS eerst de verstrekte barcodes laten controleren op gebruik, vervolgens de barcodes blokkeren en overgaan tot restitutie.
 • 6.4: Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op tickets zonder datum. Voor tickets die voor een specifieke dag of evenement besteld zijn geldt dat het herroepingsrecht niet van toepassing is.
Artikel 7: Gebruik tickets
 • 7.1: Buiten het herroepingsrecht om is het niet mogelijk om gekochte tickets te ruilen of te retourneren en is restitutie niet mogelijk.
 • 7.2: Elk ticket heeft een unieke barcode. Deze code mag niet gevouwen worden. Bij beschadiging bestaat er een kans dat de toegang geweigerd wordt. GEBRUIKER is verantwoordelijk voor het correct printen van de tickets. Duplicatie van de tickets is nutteloos en tevens niet toegestaan.
 • 7.3: Het is in geen gevallen toegestaan om de gekochte tickets met een marge door te verkopen evenals is het niet toegestaan om de gekochte tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 • 7.4: Door middel van de unieke barcode is een ticket slecht eenmaal bruikbaar.
Artikel 8: Aansprakelijkheid DAGTICKETS
 • 8.1: De aansprakelijkheid van DAGTICKETS is beperkt door het totale bedrag van de bestelling.
 • 8.2: DAGTICKETS is nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het bezoek aan het park en de websites.
 • 8.3: De informatieverschaffing over het te bezoeken park is de verantwoordelijkheid van het park. Tevens is het park verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bezoek. DAGTICKETS is hierin geen partij en zorgt alleen voor de levering van de toegangstickets.
 • 8.4: Bij een technische storing waardoor betaling niet, niet correct, of niet tijdig kan worden verwerkt is DAGTICKETS niet aansprakelijk. Tickets worden pas geleverd als de betaling volledig ontvangen is.
Artikel 9: Slotbepalingen

Op elke overeenkomst tussen DAGTICKETS en GEBRUIKER is het Nederlands recht van toepassing. DAGTICKETS heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen.